INFORMACJA o przetwarzaniu Państwa danych osobowych
RODO jest powszechnie stosowanym skrótem rozporządzenia o ochronie danych osobowych obowiązującego w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Poniższy dokument przygotowaliśmy po to, by poinformować Państwa o tym, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Zatem, zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Jako DROSED HOLDING Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul Warszawska 168/172 jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych, prosimy nie wahać się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Jackiem Piskorskim, pod adresem e-mail: iod@drosed.com.pl, lub pod adresem pocztowym: Jacek Piskorski, Inspektor Ochrony Danych DROSED, ul. Sokołowska 154, 08-110 Siedlce.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a) W celu zawarcia i wykonywania wiążących nas umów, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym do obsługi reklamacji, kierowanych do nas zgłoszeń, kontaktowania się z Państwem w celach związanych z naszą działalnością.

b) Z tytułu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w tym wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych oraz podatkowych.

c) Ponieważ jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DROSED SA (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

a) W celach analitycznych, w szczególności do optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i obsługi posprzedażowej, w tym reklamacji.

b) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, np. na podstawie nagrań z monitoringu telewizji przemysłowej.

c) W celu prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych, takich jak organizacja programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych, w których mogą Państwo brać udział.

 

IV. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

1. Firmom obsługującym nasze systemy informatyczne.

2. Agencji ochrony.

3. Firmom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

4. Likwidatorom szkód.

5. Firmom kurierskim i pocztowym.

6. Obsługującym nas kancelariom prawniczym.

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez cały czas obowiązywania umów zawartych z Państwem.

Kiedy będzie to konieczne dane te będą przechowywane także po zakończeniu umowy, w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza przepisów podatkowych i księgowych oraz w celach archiwizacyjnych.

W przypadku organizacji konkursów, programów lojalnościowych, lub akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział, będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i przez okres wręczania nagród i wynikających z tego rozliczeń.

 

VII.  Państwa prawa

Ze strony DROSED HOLDING chcemy zapewnić, że wszystkie Państwa prawa wynikające z RODO zostaną zapewnione.

Na podstawie art. 12 – 23 RODO przysługuje Państwu prawo do:

1. Przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji o sposobie przetwarzania Państwa danych.

2. Uzyskania od DROSED HOLDING potwierdzenia faktu przetwarzania Państwa danych oraz kopii tych danych.

3. Żądania od DROSED HOLDING sprostowania Państwa danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

4. Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli nie są one niezbędnie potrzebne do przetwarzania ich przez nas, jeśli są one przetwarzane niezgodnie z prawem, jeśli cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, kiedy dane te powinny być usunięte w celu wywiązania się z określonych przepisów prawa, lub gdy zgłosicie Państwo sprzeciw wobec  przetwarzania Państwa danych.

5. Przeniesienia Państwa danych do innego Administratora Danych Osobowych otrzymując od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format “*.doc”) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą Państwo także zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie DROSED HOLDING u naszego Inspektora Ochrony Danych.

 

Niezależnie od wymienionych wyżej praw mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw, lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.